stangus

stangus
1 stangùs, -ì adj. (4) Rtr, , NdŽ, , Tlž, Rm, stángus, -i (3) NdŽ, , Kv, Sk; Ser 1. 586, Rm nepasiduodantis lenkti, lankstyti, nelankstus: Tiesiai nešk stangųjį vario durtuvą HI. Tas peilis būs stangèsnis Lkv. Stángus botagas, kurs stovi sustingęs J. Stiebas labai stangus . Jo rankos stangios, kietos E.Miež. Jaučio koja stángi J. Mes tavo stangius sąnarius šildom prš. Stangieji kẽliai tesilenkia brš.sustiręs, nejudrus: Pakirdo Severja visa stangi Vaižg. Ko teip stángus kaip žydo kumelė? Mžk. 2. 568 kietas, standus: Pasiūk apkaklę, kad būtų stángi, kad nesupliuptų Bt. Stángus audimas, kad tankus milas gerai suveltas J. Kai [drobė] išsiskalbia, ji stangèsnė pasidaro Pc. Stángūs marškiniai kaip luobas Srv. Apsiavė storais, pakaustytais batais, apsivilko stangia rudine, apsijuosė kietu diržu . Stángus drabužis Slnt. Jo kūnas stángus, t. y. nepliukšnas, neglebnas J. Jis atrodo stangùs (nenuvargęs, žvalus), lyg būtų visai nieko nedirbęs Prn. Šitos bandelės pabuvę, tai ir stañgios Šk. Stangus bliūdalis, nesukulamas Šts. Gul nū ant šieno stangaus lėtuos vystykluose KN130.kuris kietos konsistencijos, sustingęs: Kisielius jau stangùs Lnkv.
stañgiai adv., stángiai NdŽ: Storai verpiau, plonai audžiau ir stangiai nešiojau LTR(Pn).
3. M, Krkl tankiai austas, pintas: Šiurkšti ir stangi drabužių medžiaga nepriėmė tų lašiukų, ir jie ritosi žemyn I.Simon. Už dienos rovimą pirkau stangią kuskelę raktinę Šts. Dar netikėtai ir jai skarelė teko, tokia stangi, švitanti Žem. Impilas iš stangiõs [medžiagos], ka nelįstų plunksnos Rz. Sėjamas siekas stángus, numegztas iš tų vytelyčių Mšk. Marškiniam nereikia stangiõs drobės Pc. Stangùs audeklas, bet netvirtas Sdb. Lieps man išausti stangias drobeles LTR(Šln).
stañgiai adv., stángiai: Mokė mane motinėlė plonai verpti, stangiai austi (d.) Šd. Žičkines skaras audė namieje; buvo tai plona, stangiai išausta drobė M.Katk. Krepšas teip stángiai nupintas Rd.tankiai išaugęs: Mano stora skūra, plaukai stangūs, šalčio nebijau Sln. Vasaros metu avys [reikia] kirpti pilnu mėnuliu – auga stangi vilna III368(Ps). Briedžio plaukai labai stangūs ir vidury tušti . Toks stangùs miškas, kad nė pareit nepareisi Rd. Šiemet labai stangūs rugiai Žg.
stañgiai adv.: Lietuvių valstybė buvo stangiai gyvenama A.Janul.
4. glaudus, prigulęs, tvirtai susietas: Stangus ryšys surišo, sugretino SE216.
stañgiai adv. : Jis stangiai užveržė ant rankos virvę . Stangiai sujungti, suspausti, surišti L. Ar vinis šita stañgiai (tvirtai) įkalta? Zp. Prie jo visi stangiai glauskims, kaip avelės prie jo spauskims .
5. Lex105, Q621, B, R, , Sut, N, K, L atkaklus, užsispyręs, nepalenkiamas: Nepaprasto proto, stangios valios ir ypatingai prakilnios išminties būta Gedimino anūko . Tai buvo … stangios valios pasipriešijimas Kel1865,81. Širdis stangus ir baugštus daiktas CII600. Parstumk juos dėl jų peržengimo, nesa jie stangūs prieš tave CII971. Palenk stangų, kietą minkštink, šaltus šildyk, silpnus stiprink 320. Kadangi jūs savos valios (paraštėje stangūs) žmones este BB5Moz9,6. O anos žmones stangios anuo čėsu nieko apie tatai nei tikėjo, nei išmanyt norėjo MP122. Neviernieji ir stangūsjie veidmainiai … keršij tikramujam mokslui MT211. Stangùs arklys KII211.
stangù n., stañgu K: Kas valėj[e] stangu – pravaryki ir tav[e] geriaus klausyt mokyki brš. stañgiai adv. K, KI115, Rtr; L: Keletą mėnesių Monika stangiai priešinosi Izidoriui ir nuo jo traukės . Lietuvos siuntiniai didžiai stangiai skatino Vasilių visus imtinius išliuosuoti S.Dauk. Netrokškimeg, … stangiai norėt tų neilgai patenkančių daiktų DP485.
6. patvarus, ištvermingas, pastovus: Lai būna visados judums meilė stangi, stipri ir tikra S.Dauk. Daugiaus neš stangi kantrybė už galybę visos pasaulės M.Valanč. | Tokia graži draugystė [vargšus] rišo (= jungė) ing stangią vienybę .
stañgiai adv.: Toje dauboje viešpatau[ja] stangiai oras vėsus ir malonus S.Dauk.
7. rūpestingas: Bliūdeliai, liktoriai, pūškelės pri stangios procios išejo gan dailios ir patogios .
stañgiai adv.: Buvo stangiau užveizdėti nuog vyresnybės . Pakajų su kristionimis susiedais visados stangiai saugojo S.Dauk.
8. smarkiai pasireiškiantis, smarkus: Žiema šįmet stovinga ir stangi TS1900,2­3. Staigu sugniaužė rankas, iškėlė aukštyn kuoką ir stangiu balsu, nuo kurio net giria sudrebėjo, sušuko Vrp1902,214.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • stangus — stangùs, stangi̇̀ bdv. Daili̇̀ jõs kója niẽkad nebùvo užli̇̀pusi ant stangiõs ẽžios žolė̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • štangus — štangùs, ì adj. (4) J.Jabl, Žvr žr. 1 stangus 3: Tai štangùs audeklas! Šn. štangiaĩ adv.: Štangiaĩ suvytas botagas Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stangus — 2 stangùs, ì adj. (4) Š; N kuris stengiasi, stropus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stangi — stangùs, stangi̇̀ bdv. Daili̇̀ jõs kója niẽkad nebùvo užli̇̀pusi ant stangiõs ẽžios žolė̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pastangus — 2 pãstangus, i adj. (1) gana tvirtas: Lapė pakanda spąslus, jei nėr pãstangus medis gardelių Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • στάχυς — Άγιος της Αν. Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεύτερος μετά τον απόστολο Ανδρέα επίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι γνωστό, αν είναι εκείνος προς τον οποίο απόστολος Παύλος στέλνει ασπασμό (προς Ρωμαίους, επιστολή}. Η μνήμη του τιμάται, την 31η Οκτωβρίου …   Dictionary of Greek

  • apystangis — apystangis, ė adj. (1) Š gana stangus, nelankstus: Iškrakmolijo marškinius, dabar jau apystangiai Lnkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dukstas — dukstas, a adj. MitI387 1. platus. 2. stangus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krakmolyti — krakmõlyti, ija, ijo tr. DŽ krakmolu kietinti (audeklą, drabužį): Drabužis krakmõlytas stangus stovi J. Uždėk krakmõlytą manišką in pakulinių marškinių Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastangrinis — pastangrìnis, ė adj. (2) stangus, suveltas (apie milą): Seniaus nešiojo pastangriniùs milus Žeml …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”